Gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns arton nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Programstruktur
Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examensarbete.

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska/Svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program.

Programfördjupning är kurser som leder fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande behörighet till universitet och högskola. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.

De nationella programmen innehåller slutligen ett gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen.


Examensmål
För varje nationellt program finns examensmål. Dessa ligger till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll.

Förberedelser för yrkeslivet
Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Förberedelser för högskola och universitet
De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program utbildar inte elever till att påbörja ett specifikt yrke direkt efter gymnasieexamen.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Sidan uppdaterades 2018-06-04

Synpunkter på sidan?